صحبت و موقعیت ثابت

تفاوت بین نوع تسمه غلتک و نوع ثابت برای برچسب زدن بطری دور

بیشتر اوقات ، خریداران با دستگاه برچسب زدن بطری های گرد با بلندگو و دستگاه موقعیت ثابت گیج می شوند. آنها می توانند بطری گرد را برچسب بزنند. کدام تفاوت ها هستند؟ چگونه می توان یک ماشین مناسب انتخاب کرد؟ اجازه دهید جزئیات خاص را به شرح زیر معرفی کنیم.

1. نوع تسمه غلتک

FIX POSITION

این دستگاه از اسفنج ، نگهدارنده ، ریل و غیره تشکیل شده است. دستگاه برچسب زدن بطری دور مدل HAY200 با دستگاه غلتک گفتاری است.

سرعت برچسب زدن حدود 45 بطری در ساعت در هر بطری 500 میلی لیتری است

دقت برچسب زدن حدود 1 ± است.

به خصوص ، بطری دارای شیار ، تسمه غلتک نرم می تواند بسته بندی برچسب برچسب را در اطراف بطری انجام دهد.

2. نوع دستگاه سه غلتکی ثابت

ROLLER BELT


زمان ارسال: 16 دسامبر -2019